Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro klienty hotelu Baltaci U Náhonu, který provozuje společnost Baltaci Atrium s.r.o. se sídlem Lešetín II 651, 760 01 Zlín, IČ: 06360114 registrovaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně sp.zn. C 101659. (dále jen „ubytovatel“)

Ubytování hostů v Hotelu Baltaci U Náhonu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Hotel Baltaci U Náhonu Ubytování hostů v Hotelu Baltaci U Náhonu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel Baltaci Atrium (dále jen „ubytovatel“ nebo „hotel“ ), jako zařízení k tomu určené,  poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále také jen „klient“) se zavazuje ubytovateli zaplatit za ubytování a za služby s tím spojené  sjednanou cenu. Součástí každé smlouvy o ubytování jsou i tyto obchodní podmínky  (dále také jen „smlouva“).

I. Uzavření smlouvy o ubytovaní

1) Objednat ubytování v hotelu lze pomocí rezervačního portálu, telefonicky, e-mailem nebo elektronicky vyplněním a

1) Objednat ubytování v hotelu lze pomocí rezervačního portálu, telefonicky, e-mailem nebo elektronicky vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách hotelu https://unahonu.baltaci.cz/.

2) Smlouva o ubytování je sjednána doručením  písemného potvrzením objednávky ubytování hotelem klientovi . V souladu s ust. § 548 odst. 2 zák. č. 89/20123 Sb. občanský zákoník právní následky uzavřené smlouvy o ubytovaní  bez dalšího pominou, pokud klient  nezaplatí hotelu řádně a včas  zálohu na cenu za ubytování dle výzvy k úhradě zálohy, doručené mu  hotelem dle níže uvedeného bodu 3).

3) Současně s potvrzením objednávky je hotelem klientovi zaslána výzva k úhradě zálohy na cenu za ubytování . Záloha se  zpravidla  požaduje  ve výši  předpokládané ceny  za ubytování dle příslušného ceníku hotelu platného v den potvrzení objednávky hotelem. Klient je povinen uhradit hotelu  tuto zálohu na cenu za  ubytování  řádně a včas v souladu s mu doručenou výzvou.

4) Objednání ubytovaní  může být bez požadování zálohy  potvrzeno hotelem také na základě uvedení čísla platné kreditní karty klientem .

5) Pro rozsah smlouvou o ubytování ujednaných služeb a cen je pro klienta i hotel závazný jejich rozpis v potvrzení objednávky vydaném hotelem.

II. Platební podmínky

1) Cenu ubytování uhradí klient  v recepci hotelu při příjezdu v hotovosti nebo kreditní kartou. Ubytovatel přijímá nejvíce rozšířené typy kreditních karet (seznam kreditních karet, kterými je možno hradit cenu pobytu, je k dispozici na recepci hotelu).

Cenu klientem po dobu ubytování využitých služeb  zaplatí klient  při ukončení pobytu   v recepci hotelu v hotovosti nebo kreditní kartou.

2) Cenu ubytování  může klient před příjezdem zaplatit  také bankovním převodem na bankovní účet hotelu. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem ( výpis z příslušného bankovního účtu) je nezbytné předložit při příjezdu v recepci hotelu. V objednávce potvrzených cenách ubytování a služeb je zahrnut i ubytovací poplatek.

3) Při platbě ubytování objednaného  prostřednictvím on-line rezervace je třeba zvolit typ platby, a to buď platbu prostřednictvím platební karty nebo formou bankovního převodu. Veškeré operace s platební kartou v rámci platební brány probíhají mimo systémy ubytovatele, přístup k  osobním údajům má pouze banka ubytovatele a banka klienta. V případě využití formy bankovního převodu klient obdrží „zálohový list“ na 50% ceny pobytu.

4)Hosté mohou provést bezpečnou úhradu služeb předem prostřednictvím platební brány Global Payment tzv. PUSH PLATBY, která není integrovaná na webu, ale funguje samostatně. Po vyžádání tohoto způsobu úhrady ze strany hosta je recepcí hotelu vytvořena objednávka na požadovanou platbu včetně vygenerování platebního linku, který je následně zaslán na e-mail nebo jako SMS, případně vystavená faktura jako QR kód. Pokud se zákazník rozhodne využít obdržený link pro úhradu, pak je po kliknutí na tento link (anebo načtení QR kódu čtečkou) prohlížeč hosta přesměrován na platební bránu GP webpay, kde může platbu pohodlně a bezpečně provést. Platební link je platný, dokud nedojde k provedení standardní platby držitelem karty. Pokud držitel karty nezadá údaje o kartě, je link možné vyvolávat stále znovu. Pro platební link je možné nastavit jeho platnost, případně je možné jej zneplatnit obchodníkem. Peníze jsou na účtu zpravidla do druhého dne. GDPR je ve správě Global Payment. Recepce získává informace ohledně úhrady na email.

Při obsazení dvoulůžkového pokoje nebo apartmá jednou osobou je účtována cena za 2 dospělé osoby, pokud není individuálně dohodnuto v rezervačním oddělení hotelu jinak.

Poplatky  související s ubytováním, jak vyplývá povinnost k jejich úhradě z příslušných právních předpisů,  nejsou součástí sjednané ceny za ubytování a jsou klientem v právními předpisy stanovené výši hrazeny vedle ceny za hotelem poskytnuté ubytování a služby. Úhrada těchto poplatků se provádí buď v hotovosti  nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet hotelu uvedený v příslušné faktuře. Úhrada těchto poplatků prostřednictvím platební karty není možná.

III. Práva a povinnosti klienta

1) Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo ve sjednané době  užívat obvyklým způsobem  všechny prostory hotelu, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na obvyklou  obsluhu. Klient musí při ubytování  a využívání služeb dodržovat hotelový řád, pokud byl ubytovatelem vydán a klient měl možnost se s ním seznámit.

2) Klient má právo reklamovat případné  vady ubytovaní i vady  dalších mu hotelem poskytovaných služeb. Reklamaci  vad je klient povinen uplatnit  u ubytovatele včas, bez zbytečného odkladu po zjištění vady tak, aby mohla být zjednána náprava, pokud možno bezprostředně na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Marným uplynutím 3 měsíců ode dne  ukončení ubytování právo na uplatnění nároků vadného plnění  zaniká. V případě uplatnění reklamace vady  v průběhu 3 měsíců ode dne ukončení ubytování,  je ubytovatel povinen vyřídit  reklamaci vad  do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ve složitějších případech do 2 měsíců. Klient je povinen poskytnout ubytovateli součinnost potřebnou k vyřízení reklamace.

Klient je povinen při uplatňování reklamace  vadu  řádně  popsat,  svá tvrzení prokázat a dodat příslušné doklady (smlouvu, doklad o zaplacení, atd.). Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby, případně, je-li to z povahy věci možné, v poskytnutí náhradní služby. Není-li možné  bezplatně odstranit vadu služby nebo  poskytnout náhradní službu, poskytne ubytovatel klientovi přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnutých služeb. V případě již zaplacené ceny vadné služby  klientem ubytovatel částku odpovídající poskytnuté  slevě z ceny neprodleně vrátí klientovi.

3) V případě, že dojde mezi ubytovatelem a klientem, který má postavení spotřebitele, ke vzniku sporu ze smlouvy o ubytování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu věcně příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem 120 00 Praha 2, Štěpánská 567/15, kde bližší informace o postupu spotřebitele lze získat na www.coi.cz.

4) Klient je povinen nejpozději v okamžiku ukončení ubytování , před opuštění hotelu zaplatit ubytovateli dohodnutou cenu ubytovaní a hotelem mu poskytnutých dalších služeb,  včetně případných dalších nákladů, které ubytovateli v souvislosti s ubytováním klienta  a čerpáním služeb klientem  prokazatelně vznikly,  a to jak za služby a plnění která požadoval nad rámec sjednané smlouvy  klient sám, tak i hosté hotelu, kteří byli ubytování v hotelu a čerpali služby spolu s  klientem. Klient je  vedle výše uvedeného povinen uhradit také daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, jak mu bude ubytovatelem vyúčtována .

5) Klient odpovídá ubytovateli za škodu, která ubytovateli vznikla v příčinné souvislosti s porušením právních povinností klientem nebo osobami, které na základě klientem uzavřené ubytovací smlouvy nebo jen s vědomím a souhlasem klienta využívaly  služby hotelu nebo se prostorách hotelu pohybovaly.

IV. Práva a povinnosti ubytovatele

1) Ubytovatel může klientovi resp. hostům hotelu poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud bude rozdíl mezi ve smlouvě sjednaném ubytování  a hotelem poskytnutém náhradním  ubytování zanedbatelný a poskytnutí náhradního ubytování bude z důvodů  provozních potřeb ubytovatele věcně odůvodněné. Za z důvodů  provozních potřeb ubytovatele věcně odůvodněný se rozumí  zejména stav, kdy se hostem objednaný  prostor (prostory) stal/y (je/jsou) k ubytovaní nezpůsobilý  či nevhodný nebo když  si v těchto prostorách  již ubytovaní hosté prodlouží pobyt nebo pokud byl ubytovatelem proveden nadměrný počet rezervací nebo je třeba realizovat jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné více náklady na náhradní ubytování poskytnuté hostům  jdou k tíži ubytovatele.

2) Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv v průběhu pobytu klienta vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně a klient je pak povinen tyto  služby neprodleně po předložení jejich vyúčtování ubytovateli uhradit .

3) Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu a kvalitě  pro standard jeho hotelu  obvyklé.

V. Zrušení  smlouvy ze strany klienta, storno poplatky

1) Klient má právo jednostranně  písemně vypovědět bez výpovědní doby ( dále jen zrušit)  platnost uzavřené smlouvy o ubytování, ovšem je povinen zaplatit ubytovateli storno poplatky dle níže uvedených pravidel:

Zrušení smlouvy o ubytování, jejímž předmětem je ubytování v jednom až 4 pokojích :

Pokud bude smlouva o ubytování klientem zrušena nejméně 2 dny přede dnem, kdy mělo být podle smlouvy ubytování klientem zahájeno, nevzniká klientovi povinnost hradit ubytovateli žádný storno poplatek.

Pokud bude smlouva o ubytování klientem zrušena později, než 2 dny přede dnem, kdy mělo být podle smlouvy ubytování klientem zahájeno, zaplatí klient ubytovateli  storno poplatek ve výši, která se bude rovnat  ceně ( součtu cen)  za ubytovaní  na jednu noc ve všech pokojích uvedených v příslušné smlouvě o ubytování .  

Zrušení smlouvy o ubytování , jejímž předmětem je ubytování v 5  a více  pokojích :

Pokud bude smlouva o ubytování klientem jednostranně zrušena :

  • více jak  2 měsíce  přede dnem, kdy mělo být podle smlouvy ubytování klientem zahájeno , nevzniká klientovi povinnost hradit ubytovateli storno poplatek ,
  • do 2 měsíců  přede dnem, kdy mělo být podle smlouvy ubytování klientem zahájeno , zaplatí klient ubytovateli  storno poplatek ve výši  10 %  z ceny smlouvou sjednaného ubytování,
  • do 1 měsíce přede dnem,  kdy mělo být podle smlouvy ubytování klientem zahájeno , zaplatí klient  ubytovateli  storno poplatek ve výši  20 % z ceny smlouvou sjednaného  ubytování,
  • do 3 týdnů přede dnem, kdy mělo být podle smlouvy ubytování klientem zahájeno , zaplatí klient ubytovateli  storno poplatek ve výši  50 % z ceny smlouvou sjednaného  ubytování,
  • do 2 týdnů  přede dnem, kdy mělo být podle smlouvy ubytování klientem zahájeno , zaplatí klient ubytovateli  storno poplatek ve výši  70 % z ceny smlouvou sjednaného  ubytování,
  • 1 týden  přede dnem, kdy mělo být podle smlouvy ubytování klientem zahájeno , zaplatí klient ubytovateli  storno poplatek ve výši  90 % z ceny smlouvou sjednaného ubytování,
  • méně než 1 týden  přede dnem, kdy mělo být podle smlouvy ubytování klientem zahájeno , zaplatí klient ubytovateli  storno poplatek ve výši  100 % z ceny  smlouvou sjednaného ubytování.

Storno poplatek bude vždy klientem uhrazen na základě písemné výzvy ( faktury) ubytovatele se splatností10 dnů ode dne doručení výzvy klientovi. Ubytovatel je také oprávněn si jednostranně započíst svou pohledávku na storno poplatek vůči pohledávce klienta na vrácení zálohy na ubytování, pokud byla klientem tato záloha před zrušením smlouvy uhrazena. Pokud klient před sjednaným termínem zahájení ubytování smlouvu o ubytování nezruší, ale přesto  smlouvou mu dané právo na ubytování nevyužije, je povinen  zaplatit ubytovateli plnou výši sjednané ceny ubytování dle uzavřené smlouvy.  Tato cena bude klientem uhrazena na základě písemné výzvy   ( faktury) ubytovatele se splatností 10 dnů ode dne doručení výzvy klientovi. Ubytovatel je  také oprávněn si jednostranně započíst svou pohledávku na cenu za klientem  nevyužité právo na ubytování vůči pohledávce klienta na vrácení zálohy na ubytování, pokud byla klientem tato záloha  uhrazena.     2) V přídě, že klient ukončí ubytování v hotelu a če

2) Storno poplatek bude vždy klientem uhrazen na základě písemné výzvy ( faktury) ubytovatele se splatností 10 dnů ode dne doručení výzvy klientovi. Ubytovatel je také oprávněn si jednostranně započíst svou pohledávku na storno poplatek vůči pohledávce klienta na vrácení zálohy na ubytování, pokud byla klientem tato záloha před zrušením smlouvy uhrazena.      

3) Pokud klient před sjednaným termínem zahájení ubytování smlouvu o ubytování nezruší, ale přesto  smlouvou mu dané právo na ubytování nevyužije, je povinen  zaplatit ubytovateli plnou výši sjednané ceny ubytování dle uzavřené smlouvy.  Tato cena bude klientem uhrazena na základě písemné výzvy   ( faktury) ubytovatele se splatností 10 dnů ode dne doručení výzvy klientovi. Ubytovatel je  také oprávněn si jednostranně započíst svou pohledávku na cenu za klientem  nevyužité právo na ubytování vůči pohledávce klienta na vrácení zálohy na ubytování, pokud byla klientem tato záloha  uhrazena.     

4) V přídě, že klient ukončí ubytování v hotelu a čerpání jeho služeb dříve, než by dle uzavřené smlouvy o ubytovaní měl , vzniká ubytovateli vůči klientovi nárok na  zaplacení plné sjednané ceny ubytování dle příslušné  smlouvy o ubytování. Klient tuto  plnou sjednanou cenu za celý smlouvou přepokládaný pobyt klienta v hotelu  zaplati ubytovateli  v plné výši při ukončení pobytu  před opuštěním hotelu.

5) V případě vzniku nároku klienta na vrácení předem zaplacené ceny nebo její části z důvodu včasného zrušení smlouvy o ubytování , musí  klient v písemné žádosti o vrácení zálohy , zaslané na email, z něhož hotel potvrdil  jeho objednávku, uvést také číslo bankovního účtu, na který má být záloha vrácena. Hotel nárok potvrdí a platbu provede do 7 dnů od přijetí žádosti o vrácení zálohy.

IV. Závěrečná ustanovení

1) Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 11. 2022.

2) Odchylky od těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem ujednány ve smlouvě o ubytování.

3) Předané osobní údaje klienta uvedené v jeho objednávce pobytu použije ubytovatel pouze v souvislosti s uzavíráním a plněním smluvního vztahu mezi ubytovatelem a klientem, jehož předmětem je pobyt v hotelu. Ubytovatel poskytuje informace o správě a ochraně osobních údajů klientů v samostatném dokumentu publikovaném na svých stránkách https://unahonu.baltaci.cz/GDPR/.