SŠ Baltaci škola – škola pro život

14. 02. 2023

Volba střední školy mnohdy rozhodne o budoucnosti mladého člověka, a proto ji netřeba podceňovat.

Hledáte vhodnou školu ve Zlíně se zaměřením na stále více oblíbené informační technologie, hotelnictví anebo se vidíte pracovat v gastronomii? Soukromá STŘEDNÍ ŠKOLA BALTACI ve Zlíně s více jak 20-ti letou tradicí by mohla být Vaší volbou.

Přijďte nás navštívit na další Dny otevřených dveří 24. 2. 2023 od 9:00 – 18:00. Od rána do 12:00 budete mít možnost zavítat do výuky. Školou Vás provedou studenti připraveni odpovědět na všechny Vaše dotazy. Občerstvení i zábava bude zajištěna.

Pokud nás navštívit na DOD nestihnete, nic se neděje. Rádi Vám představíme naše obory, vizi, směr, kterým se budeme ubírat, benefity naší školy i podmíky přijetí.

Tak neváhejte, přihlášky přijímáme na naše obory do 1. 3. 2023. To samé platí i pro zájemce o dálkové nástavbové studium oboru Podnikání.

STUDIJNÍ OBORY:

  • Informační technologie (4-letý maturitní obor, kód oboru: 65-42-M/01)
  • Hotelnictví (4-letý maturitní obor, kód oboru: 18-20-M/01):
    • zaměření Management v cestovním ruchu
    • zaměření ICT ve službách
  • Kuchař – číšník (3-letý obor zakončený výučním listem, kód oboru: 65-51-H/01)
  • Podnikání (3-letý nástavbový maturitní obor, kód oboru: 64-41-L/51)

STUDIJNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ ERASMUS+

„Studenti potřebují pro život vyjet do světa a rozšířit si obzory, načerpat jinou kulturu a atmosféru, nasát inspiraci.

Mnohdy je jazyková zdatnost bariérou, která studentovi znesnadní získat vysněnou brigádu či práci v zahraničí.

Jazykovou vybavenost vnímáme jako nutnost pro uplatnění se na pracovním trhu, proto krom výuky všeobecného cizího jazyka klademe důraz také na odbornou terminologii.

Ideálním nástrojem pro jazykovou vybavenost je i Erasmus+, který studentům přináší krom rozšíření jazykových znalostí i řadu zkušeností, které je posunou v profesním zaměření a budou pro ně výhodou oproti konkurenci na pracovním trhu.

„Od malička jsem se chtěla stát letuškou anebo pracovat na hotelu. Během studia máme nespočet praxí, často jezdíme na exkurze, setkáváme se zajímavými a inspirativními lidmi. To vše mě utvrzuje v tom, že je to správný směr, kterým chci v životě jít. Chci cestovat, poznávat svět a zvládnout minimálně dva světové jazyky. Díky Erasmu+ se na podzim podívám do Irska. Třítýdenní stáž mám domluvenou v krásném hotelu. Nemůžu se dočkat.“
Studentka 3. ročníku Hotelnictví

JAZYKOVÁ ZKOUŠKA FCE (B2 First)

Hi buddies! Let´s start your dream come true.

After your studies at Baltaci Secondary School you will be able to speak English fluently. What’s more, you can take a B2 First (FCE) for free!

What an awesome unusual benefit!“

Zkoušku B2 First (dříve známou jako FCE) si budou moci studenti udělat během studia na SŠ Baltaci. Tato zkouška testuje AJ na úrovni B2 a je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Zkoušku využijí všichni studenti, kteří potřebují potvrdit svou úroveň AJ u přijímacího řízení na VŠ anebo v zaměstnání. Získání certifikátu studentovi potvrdí, že je schopen mluvit a psát na takové úrovni, aby mohl nezávisle žít i studovat v anglicky mluvících zemích a také mu otevírá možnosti v profesním světě. V případě předložení certifikátu B2 First lze požádat o nahrazení zkoušky z anglického jazyka v rámci profilové části maturitní zkoušky.

MODERNÍ TECHNICKÉ VYBAVENÍ UČEBEN

„Praktickou výuku zčásti vykonáváme ve špičkových restauracích a hotelech ve Zlíně. Inspirující je pro mě vždy návštěva nějaké slavné osobnosti v oboru. Nejvíce na mě zapůsobil pan Jakoubek, což je šéfkuchař na Pražském hradě, rovněž pan Buček, který za námi jezdí často a vždy přichází s inovativními recepty. Těším se, kdo za námi příště zavítá. Jednou bych také chtěl být, jako oni – uznávaným šéfkuchařem. Od nového školního roku se naše odborná výuka přesune do nově zrekonstruované učebny, kde, mimo jiné, bude funkční bar, kavárna, open space kuchyně a pódium s moderní AV technikou. Naše odborná výuka tak dostane úplně jiný rozměr.“
Student 1. ročníku oboru Kuchař/Číšník

„Vždy mě bavilo rozebírat přístroje na součástky a poznat jak co funguje. Ke studiu na SŠ Baltaci mě přivedl kamarád, který byl na tom stejně, jako já. Školní praxi jsem vykonával u významné firmy v IT sféře, kde jsem se spoustu naučil. Nejúžasnější na škole je naše počítačová učebna, kde pracujeme na MACích. Seznamujeme se také s 2D a 3D grafikou, které mi rozšiřují obzory. I tak se v budoucnu vidím jako technik IT, programátor anebo správce operačních systémů/sítí. Za mě jsou to obory budoucnosti. Rád trávím čas se spolužáky v našem Games roomu, kde máme volně k dispozici VR hry.“
Student 3. ročníku IT

NAVAZUJÍCÍ VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM = FAKULTNÍ ŠKOLA UTB Zlín

„Návaznost našeho středoškolského studia oboru Hotelnictví na studium na vysoké škole byl cíl, který jsme si vytyčili v minulém roce.

Jsme hrdí, že se nám to podařilo ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky na UTB ve Zlíně, kdy se naše škola stala jejich fakultní školou. Pro absolventa naší školy to znamená plynulou a intuitivním návaznost studia na vysoké škole.

Pro ty absolventy, kteří už studovat dále již nebudou chtít, je zárukou celkový přesah studia oboru Hotelnictví. Znalosti získané během studia jim otevřou dveře do všech odvětví služeb, jako např. do stravovacích, ubytovacích a informačních, CK a CA apod.“

KONKRÉTNÍ BODY SPOLUPRÁCE SŠ BALTACI A FAME UTB ZLÍN:
podpora zájmu našich studentů o ekonomické obory,
návaznost předmětů získaných na SŠ Baltaci na studium na FAME UTB ekonomického a managerského zaměření,
vyhledávání a práce s talentovanými studenty – středoškolská odborná činnost, organizace odborných soutěží,
● společné projekty – spolupráce při přípravě a případné realizace projektů týkajících se oblastí společného zájmu, aj.

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIÍ

„Chceme všem talentovaným studentům umožnit kvalitní vzdělání bez ohledu na jejich sociální nebo ekonomické možnosti.

Nejedná se pouze o běžná prospěchová stipendia, ale i rodinná a zvláštní jednorázová, která by měla umožnit žákům studium bez školného.

Jsme školou otevřenou všem mladým lidem, kteří nechtějí jen v poklidu proplout středoškolským vzděláváním a snadno získat maturitu, ale kteří chtějí získat široké spektrum teoretických znalostí a praktických zkušeností.

Takové studenty jsme připraveni podporovat, aby například složitější finanční situace jejich rodin nebyla překážkou na cestě k úspěchu v pracovním životě.“

NOVÁ ZAMĚŘENÍ STUDIA OBORU HOTELNICTVÍ

„Novinkou naší školy od tohoto roku je tematické zaměření studentů 3. ročníku oboru Hotelnictví.

Naši studenti si budou moci vybrat ze dvou zaměřeních pro poslední dva roky studia, a to konkrétně z Managementu v CR a ICT ve službách.

Těmito specializacemi resp. zaměřeními jsme jedineční v rámci všech hotelových škol a věříme, že tento počin našim absolventům přinese větší konkurenceschopnost na trhu práce.“

MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU – Zaměření je orientováno na management a marketing ve službách, problematiku CR a průvodcovskou činnost. Studium žákům poskytuje vhled do problematiky služeb CR a práce průvodce, oblasti materiálně-technického zajištění jejich poskytování a rozvoje, seznamuje je s činností cestovních kanceláří, cestovních agentur a dalších organizací působících v cestovním ruchu. Při výuce jsou uplatňovány aktivní vyučovací metody činnostního charakteru, praktické procvičování dovedností a projektové vyučování.

ICT VE SLUŽBÁCH – je zaměřením maturitního oboru, které se zabývá využitím informačních a komunikačních technologií v oblasti hotelnictví, CR a služeb obecně. Během studia se studenti naučí uživatelsky pracovat s aplikačním softwarem, získají znalosti z oblasti počítačových sítí, tvorby webových stránek, e-commerce, práci s multimédii, a budou se také zabývat problematikou ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací a cloudových služeb. Stejně tak se obor zaměřuje i na ekonomiku, management a marketing. Toto zaměření je velmi praktické a umožňuje studentům připravit se na budoucí pracovní pozice nejen v hotelnictví a CR, kde je nutné dobře ovládat technologie a umět je využívat k zefektivnění práce a zlepšení služeb pro zákazníky.

INOVATIVNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JAK

„Náš pedagogický tým se neustále dovzdělává v novodobých učebních přístupech. V kombinaci s moderně vybavenými učebnami, moderními výukovými pomůckami a programy chceme přizpůsobovat studium trendům současnosti.

Zaspat na vavřínech nemůžeme. Hotelnictví, ale hlavně IT obor jde neskutečně dopředu a co bylo moderní dnes už nemusí platit zítra.

V následujících třech letech budeme čerpat z dotačního programu Šablony OP JAK, což jsou šablony zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj jak našich studentů, tak i pedagogů.“

CO KONKRÉTNĚ NOVÝ PROJEKT PŘINESE?
Významná aktivita projektu nazvaná „Posílení inovativní formy výuky“ se zaměřuje na podporu v rozvoji znalostí a dovedností studentů s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií.

Tato aktivita bude realizována přímo ve výuce anebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžné výuky (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem výuky:
• projektová výuka (ve škole/mimo školu);
• tandemová výuka;
• vzdělávání s využitím nových technologií;
• zážitková pedagogika;
• propojování formálního a neformálního vzdělávání;
• aktivizující metody;
• fiktivní firma.

ŠKOLA BALTACI = ŠKOLA PRO ŽIVOT

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Název projektu CZ/ EN : Škola pro život II / School for Life II
Registrační číslo projektu dle ISKP21+: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003738
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_003
Název výzvy: Šablony pro SŠ a VOŠ I
Financování: Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR
Datum zahájení realizace: 1. 1. 2023
Předpokládaný datum ukončení: 31. 12. 2025
Cíle projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žák